top of page

Algemene Leveringsvoorwaarden Avenue Services B.V. (versie 1-11-2020)

ARTIKEL 1.             Definities

1.1 Avenue Services B.V.: een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kantoorhoudende aan de Peter Schatstraat 75 1082 MX te Amsterdam, Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77620380, bekend bij de belastingdienst onder BTW-nummer NL861068063B01, hierna te noemen Avenue Services.

1.2 Algemene Voorwaarden: het geheel van bepalingen als hierna opgenomen.

1.3 Opdrachtgever: de opdrachtgever (dan wel diens rechtsopvolger) volgens de Overeenkomst, zijnde de rechtspersoon of natuurlijke persoon handelend in beroep of bedrijf die met Avenue Services een overeenkomst heeft gesloten en die - al dan niet als juridisch eigenaar – de zeggenschap heeft over het Object, waarvoor de Overeenkomst wordt afgesloten.

1.4 Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde opdracht tussen Opdrachtgever en Avenue Services, betreffende het Werk, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.

1.5 Partij: Opdrachtgever of Avenue Services afzonderlijk.

1.6 Partijen: Opdrachtgever en Avenue Services gezamenlijk.

1.7 Werk: de ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten diensten en/of werkzaamheden, een en ander volgens de Overeenkomst.

  

ARTIKEL 2.             Algemene bepalingen

2.1 Afspraken of overeenkomsten met derden, al dan niet in dienstverband van Avenue Services, binden Avenue Services alleen als ze door de bij het Handelregister bekende eigenaar zijn bevestigd.

2.2 Derden die Opdrachtgever (al dan niet bevoegd) vertegenwoordigen, al dan niet in dienstverband van Opdrachtgever of ingeschakeld door Opdrachtgever, hebben te gelden als Opdrachtgever.


 

ARTIKEL 3.             Toepasselijkheid

3.1 De Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst en zijn van toepassing op alle door Opdrachtgever gevraagde- en door Avenue Services uit te brengen aanbiedingen en offertes, de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen welke door Avenue Services binnen het kader van de uitvoering van het Werk wordt aangegaan/tussen Partijen ter zake het werk.

3.2 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van de Overeenkomst voorafgaan en op het Werk dat vóór het sluiten daarvan door Avenue Services is verricht, en gelden eveneens voor alle toekomstige overeenkomsten.

3.3 De Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde geldig voor zover daarvan niet nadrukkelijk en schriftelijk door Avenue Services is afgeweken.

3.4 Elke, in welke vorm en door wie dan ook, gestelde vermelding van of verwijzing naar andere voorwaarden, anders dan de Algemene Voorwaarden, wordt nadrukkelijk en volledig uitgesloten. Avenue Services wijst de voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

3.5 Avenue Services is bevoegd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging of op een latere datum als in de bekendmaking is vermeld.

3.6 Indien Opdrachtgever een wijziging of aanvulling in de Algemene Voorwaarden niet accepteert, kan hij de Overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen met inachtneming van de toepasselijke opzegtermijn en bij afwezigheid daarvan met een redelijke termijn, tenzij de wijzigingen of aanvullingen een opzegging niet rechtvaardigen.

3.7 Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.  Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

  

 

ARTIKEL 4.             Aanbiedingen en offertes

4.1 Aanbiedingen en/of offertes van Avenue Services worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan en/of via de app en de website.


4.2 Alle aanbiedingen en/of offertes van Avenue Services zijn geheel vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.


4.3 Avenue Services kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


4.4 Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig is, heeft Avenue Services het recht de offerte te herroepen.

 

 

ARTIKEL 5.             Totstandkoming overeenkomst

5.1 Een Overeenkomst komt pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Avenue Services. Deze aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging daarvan door Avenue Services, tenzij Opdrachtgever, in verband met een spoedeisende aangelegenheid, mondeling opdracht heeft verstrekt, in welk geval een schriftelijke bevestiging volgt. Opdrachtgever kan zich, ook in geval mondeling opdracht is verstrekt, wanneer hij eenmaal een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, nimmer beroepen op onbekendheid met het bepaalde in de Algemene Voorwaarden.


5.2 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de acceptatie van de betaling tevens als opdrachtbevestiging beschouwd.


5.3 Indien de opdrachtbevestiging afwijkt van de opdracht zoals door Opdrachtgever voorgelegd, komt de overeenkomst tot stand overeenkomstig de opdrachtbevestiging.

ARTIKEL 6.             Uitvoering Overeenkomst
6.1 Avenue Services zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.


6.2 Avenue Services heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


6.3 Opdrachtgever verstrekt aan Avenue Services tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, heeft Avenue Services het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die als gevolg hiervan worden gemaakt zijn voor rekening van de Opdrachtgever.


6.4 De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 7.             Beëindiging Overeenkomst
7.1 Indien de Overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, wordt deze - indien er geen sprake is van het eenmalig verrichten van een dienst of het leveren van een goed - na ommekomst van de bepaalde duur voortgezet voor onbepaalde tijd, behoudens opzegging door één van partijen tegen het einde van de bepaalde duur met inachtneming van het hierna in lid 2 bepaalde. Indien de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan de Overeenkomst worden opgezegd met inachtneming van het bepaalde in lid 2.


7.2 Opzegging dient schriftelijk per aangetekende brief te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden tenzij bij Overeenkomst anders is bepaald.


7.3 Indien Opdrachtgever de overeenkomst opzegt, zal de Opdrachtgever het tarief dat is verbonden aan de uitvoering van de opdracht betalen, voor zover met de uitvoering van de opdracht reeds was aangevangen, onverminderd het recht van Avenue Services op volledige schadevergoeding en onverminderd Avenue Services’ overige ter zake toekomende rechten.


7.4 Onverlet hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, is Avenue Services gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, indien Opdrachtgever:
1. wanprestatie pleegt;
2. in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot toepassing van een        schuldsaneringsregeling indient, of onder curatele of bewind wordt gesteld,
3. (voorlopige) surséance van betaling heeft verkregen, of zulks is verzocht;
4.  een vergunning, ontheffing en/of inschrijving, benodigd voor de uitvoering van de Overeenkomst, niet krijgt verleend,  wordt geschorst of ingetrokken;
5. wordt geconfronteerd met beslagen op diens goederen ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan een maand wordt gehandhaafd;
6. zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt, of een derde, direct of indirect,  zeggenschap verwerft over Opdrachtgever of met Opdrachtgever een juridische fusie
aangaat, en de belangen van Avenue Services daardoor  dermate worden, of kunnen worden geschaad dat van hem redelijkerwijze niet langer kan worden gevergd dat hij de
Overeenkomst laat voortduren;

7. overlijdt of begint met de (gedeeltelijke) liquidatie van zijn onderneming en/of vermogen;
8. onherroepelijk wordt veroordeeld tot een vrijheidsstraf, dan wel indien de wederpartij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit deze overeenkomst na te zullen komen.
9. als gevolg van een handelen of nalaten reputatieschade veroorzaakt of lijkt te veroorzaken bij Avenue Services. Avenue Services is wegens beëindiging/opzegging van de Overeenkomst op de in artikel 7.4 genoemde gronden jegens Opdrachtgever nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van Avenue Services op volledige schadevergoeding en onverminderd Avenue Services overige ter zake toekomende rechten.

 


ARTIKEL 8.             Voorschot
Avenue Services kan in het kader van de Overeenkomst met Opdrachtgever betaling van een voorschot verlangen en dit gedurende de Overeenkomst onder zich houden. Na beëindiging van haar dienstverlening zal Avenue Services het voorschot verrekenen met haar eindfactuur.

 


ARTIKEL 9.             Prijzen
9.1 De prijs voor het Werk omvat de werkzaamheden die in de bij de aanbieding en/of offerte behorende omschrijving van werkzaamheden met eventuele bijbehorende bijlagen zijn omschreven. De overeengekomen honoraria zijn exclusief geldende omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.


9.2 De in offertes, opdrachtbevestigingen en contracten vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de Overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals belastingen, verzekeringspremies, heffingen en andere wettelijke lasten. Wijzigingen, verhogingen of invoeringen van de geldende kostenfactoren na de offerte of na het tot stand komen van de Overeenkomst, brengt Avenue Services aan Opdrachtgever in rekening.

9.3 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijzen ingaande 1 januari van ieder kalenderjaar – zo nodig achteraf – te indexeren op basis van de indexcijfer dienstenprijzen, commerciële dienstverlening en transport, reeks 2015 = 100, volgens de daarvoor geldende  categorie.  

ARTIKEL 10.           Betaling

10.1 Betaling van de in de opdrachtbevestiging vermelde honorarium dient te geschieden uiterlijk binnen 21 dagen na factuurdatum middels storting ten gunste van een door Avenue Services aan te wijzen bankrekening, tenzij in de aanbieding en/of offerte een andere wijze van betaling dan wel uiterlijke betaaldatum is gesteld.

10.2 Opdrachtgever kan enkel afwijken van de in artikel 10.1 vermelde betalingstermijn, indien Avenue Services dit uitdrukkelijk en schriftelijk in de aanbieding/offerte dan wel opdrachtbevestiging heeft bevestigd.

10.3 Opdrachtgever verplicht zich om zijn vragen en/of opmerkingen over de factuur van Avenue Services binnen 3 werkdagen na redelijkerwijs daarmee bekend te zijn schriftelijk en gemotiveerd aan Avenue Services voor te leggen, waarna Avenue Services gemotiveerd zal reageren. In geen geval heeft Opdrachtgever het recht om zijn betalingsverplichtingen jegens Avenue Services op te schorten.

10.4 Indien Opdrachtgever niet tijdig en/of volledig betaalt en/of anderszins tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.


10.5 Zodra Opdrachtgever in verzuim is, is Avenue Services bevoegd al het Werk voor Opdrachtgever met onmiddellijke ingang op te schorten. Van het opschorten van haar werkzaamheden doet Avenue Services onmiddellijk schriftelijke en aangetekende mededeling aan Opdrachtgever onder opgave van de achterstallige bedragen.


10.6 Indien Opdrachtgever niet tijdig en/of volledig betaalt en/of anderszins tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis, is hij vanaf de dag dat hij in verzuim is getreden een rente verschuldigd ter vergoeding van de vertraging in de voldoening van de op hem rustende verbintenis. De rente bedraagt 2% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend, vanaf de vervaldatum tot en met de dag van de algehele voldoening.


10.7 Indien Opdrachtgever niet tijdig en/of volledig betaalt en/of anderszins tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis, is Opdrachtgever verplicht alle vanwege de tekortkoming te maken kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, te betalen aan Avenue Services. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom en de daarover verschuldigde contractuele rente, als bedoeld in artikel 10.6, met een minimum van € 115,00 (te vermeerderen met btw) en zijn verschuldigd op het moment dat de vordering uit handen is gegeven. Dit laat onverlet het recht van Avenue Services om de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen indien die meer bedragen.


10.8 Alle betalingen strekken eerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens op de in lid 6 genoemde rente en vervolgens steeds op de oudste hoofdsom.
 


ARTIKEL 11.           Klachten
11.1 Klachten over het Werk als uitgevoerd door Avenue Services dienen door Opdrachtgever zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontdekking schriftelijk en/ of elektronisch te worden gemeld aan Avenue Services. Wordt een klacht niet binnen de termijn van 3 werkdagen gemeld, dan vervalt het recht voor de Opdrachtgever om (herstel) werkzaamheden en/of schade van Avenue Services te vorderen. Avenue Services
verplicht zich na ontvangst van de melding binnen 7 dagen inhoudelijk te reageren.


11.2 Indien Avenue Services naar het oordeel van Opdrachtgever tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever, dient Opdrachtgever hem - schriftelijk en/of elektronisch - in ieder geval in de gelegenheid te stellen de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen en/of schade te beperken en/of schade op te heffen.


11.3 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden jegens Avenue Services vervallen 12 maanden na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 


ARTIKEL  12.          Aansprakelijkheid
12 .1 Avenue Services is niet aansprakelijk voor enige schade die Opdrachtgever in verband met de uitvoering van een overeenkomst lijdt als gevolg van de tekortkoming van Avenue Services, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Avenue Services of haar medewerkers.


12.2 Avenue Services is voorts niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de kwaliteit van door Avenue Services gebruikte of verwerkte materialen.


12.3 Indien de aansprakelijkheid van Avenue services volgens het bepaalde in lid 1 moet worden aangenomen, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag ter zake van het geleverde Werk per schade-toebrengende gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak, met dien verstande dat aansprakelijkheid van Avenue Services voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, gederfde winst, gederfde omzet gevolg- of bedrijfsschade, is uitgesloten.


12.4 Onverminderd het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 zal de totale aansprakelijkheid van Avenue Services per schade-toebrengende gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak zijn beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.


12.5 Wanneer om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in lid 4 bedoelde aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Avenue Services beperkt tot het binnen de betreffende overeenkomst aan de wederpartij in rekening gebrachte bedrag met een maximum van € 5.000,-.


12.6 Avenue Services is niet aansprakelijk voor schade die tijdens de uitvoering van het Werk is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van personen die in haar opdracht handelen of door haar zijn ingeschakeld.


12.7 Voorgaande aansprakelijkheidsbepalingen gelden onverminderd indien Avenue Services ondanks het bepaalde in lid 6 aansprakelijk zou worden geacht voor ingeschakelde derden.


12.8 Aansprakelijkheidsstelling van Avenue Services door Opdrachtgever of door een derde dient te geschieden binnen één maand na het redelijkerwijs bekend zijn van Opdrachtgever of de derde met de aansprakelijkheid veroorzakende gebeurtenis, bij gebreke waarvan alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever of een derde jegens Avenue Services in verband met de aansprakelijkheidsstelling komen te vervallen.

ARTIKEL 13.           Overmacht
13.1 Een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen op grond van deze Overeenkomst, kan Avenue Services niet worden aangerekend indien de tekortkoming wordt veroorzaakt door omstandigheden die buiten de invloedsfeer van Avenue Services liggen (overmacht). Indien Avenue Services door overmacht wordt verhinderd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, is zij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van een overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, zulks naar haar keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden. Binnen het redelijke en billijke zal Avenue Services haar wederpartij compenseren voor eventuele schade.


13.2 Onder overmacht wordt, onder meer, begrepen: iedere omstandigheid, waardoor de nakoming van de overeenkomst beperkt is, ook al was die omstandigheid te voorzien ten tijde van het sluiten van de overeenkomst zoals de navolgende omstandigheden: brand; oorlog; demonstraties; onlusten; oorlogsgevaar; noodtoestand; mobilisatie; vijandelijkheden; embargo; bijzondere weersomstandigheden; epidemieën; werkstaking; overheidsmaatregelen; bedrijfsstoringen; energiecrises; bovenmatige ziekteverzuim van personeel van Avenue Services; transportmoeilijkheden; onvrijwillige storingen; tekortkomingen van leveranciers als gevolg waarvan Avenue Services haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen.

 


ARTIKEL  14.          Kettingbeding
Bij volledige dan wel onvolledige overdracht en/of wijziging van de onderneming, waarbij door Avenue Services geleverde werkzaamheden betrokken zijn, is Opdrachtgever verplicht de Overeenkomst aan zijn opvolger op te leggen.

 

ARTIKEL 15.           Geheimhouding
15.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden en vertrouwelijke en bedrijfsgevoelige gegevens, welke hen uit hoofde van de met de andere Partij gesloten Overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden, ook indien de Overeenkomst - om welke reden dan ook - reeds geëindigd is. Deze verplichtingen geldt niet voor de Partij die op grond van een wettelijke plicht of in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst bepaalde informatie dient vrij te geven.


15.2 Avenue Services verwerkt de persoonsgegevens die haar bekend zijn geworden in het kader van de uitvoering van het Werk in overeenstemming met haar privacy beleid en de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving.


15.2 Avenue Services staat er voor in dat haar personeel evenals door haar in te schakelen derden zich houden aan het bepaalde in het vorige lid.


15.3 Het bestaan van de Overeenkomst mag niet worden geopenbaard zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Avenue Services, tenzij die verplichting voortvloeit uit de wet.

 


ARTIKEL 16.         Toepasselijk recht en geschillen
16.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst worden uitsluitend beslecht door de Rechtbank te Amsterdam.

bottom of page